Adresa:

Námestie slobody 2906/12
P.O. Box 97
810 05 Bratislava

Kontakt:

tel.:+421 2 888 91 811
email: info@uszm.sk

Sťažnosti/referát kontroly a sťažností

Referát kontroly a sťažnosti:

 • vykonáva kontrolnú činnosť podľa zákona č. 10/1996 Z. z. ako kontroly plnenia úloh štátnej správy v služobnom úrade, podľa základných pravidiel kontroly,
 • vykonáva kontrolnú činnosť podľa zákona č. 357/2015 Z. z. ako súhrn činností zabezpečujúcich overovanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančných operácií alebo ich častí pred ich uskutočnením, v ich priebehu a až do ich konečného vysporiadania, zúčtovania, dosiahnutia a udržania výsledkov a cieľov finančných operácií alebo ich častí; v služobnom úrade, podľa základných pravidiel finančnej kontroly v zmysle uvedeného zákona,
 • zabezpečuje výkon agendy sťažností v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

Kontakt:

Mgr. Monika Poliačiková | monika.poliacikova@justice.sk | tel. +421 2 888 91 825

Podanie sťažnosti a jej vybavovanie

Sťažnosti vybavuje úrad v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. 

Sťažnosť podľa zákona o sťažnostiach je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len „sťažovateľ“), ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy a zároveň poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy. Či je podanie sťažnosťou podľa zákona o sťažnostiach, sa posudzuje podľa jeho obsahu.

Sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.

 • elektronicky na adresu: podatelna.uszm@justice.sk – nepretržite.

Sťažnosť v listinnej podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa a možno ju podať na Úrad pre správu zaisteného majetku:

 • písomne na adresu: Úrad pre správu zaisteného majetku, Námestie slobody 2906/12, P.O. Box 97, 810 05 Bratislava;
 • osobne v čase od 9:00 do 15:00 hod.

Sťažnosť podaná v elektronickej podobe musí byť sťažovateľom autorizovaná kvalifikovaným elektronickým podpisom, to neplatí ak sťažnosť bola odoslaná prostredníctvom prístupového miesta (napr. do elektronickej schránky úradu na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk), ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa.

Ak sťažnosť podaná v elektronickej podobe nie je autorizovaná ani odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, sťažovateľ ju musí do piatich pracovných dní od jej podania potvrdiť a to vlastnoručným podpisom, jej autorizáciou alebo jej odoslaním prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, inak sa sťažnosť odloží. O odložení sťažnosti a dôvodoch jej odloženia úrad písomne upovedomí sťažovateľa do 15 pracovných dní od odloženia. 

Sťažnosť musí obsahovať:

 • meno, priezvisko a adresu sťažovateľa, ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov, sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať,
 • sťažnosť v listinnej podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa,
 • predmet sťažnosti,
 • sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná,
 • zo sťažnosti musí byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha.
 • ak si sťažovateľ zvolí zástupcu, ktorý v jeho mene podáva sťažnosť, súčasťou sťažnosti musí byť písomné splnomocnenie s osvedčeným podpisom zastupovať sťažovateľa pri podaní sťažnosti a pri úkonoch súvisiacich s vybavovaním sťažnosti.

  Úrad v prípade, že nie je príslušný na vybavenie sťažnosti, postúpi sťažnosť najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia orgánu verejnej správy príslušnému na jej vybavenie a zároveň o tom upovedomí sťažovateľa. V prípade príslušnosti na jej vybavenie ju vybaví (zašle sťažovateľovi písomné oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti), do 60 pracovných dní. Lehota na vybavenie začína plynúť prvým pracovným dňom po dni jej doručenia. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, túto lehotu možno predĺžiť o 30 pracovných dní, pričom predĺženie lehoty úrad oznámi sťažovateľovi písomne, s uvedením dôvodu.