Adresa:

Námestie slobody 2906/12
P.O. Box 97
810 05 Bratislava

Kontakt:

tel.:+421 2 888 91 811
email: info@uszm.sk

Pracovné príležitosti

PRE OBČANOV:

iMeteo.sk
Voľné štátnozamestnanecké miesta Úradu pre správu zaisteného majetku sa obsadzujú výberovým konaním podľa § 39 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákona o štátnej službe“). 
 
Výberové konanie vyhlasuje Úrad pre správu zaisteného majetku prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli www.slovensko.sk​ najmenej 15 pracovných dní pred jeho uskutočnením.
 
Voľné pracovné miesta pri výkone práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov sú zverejňované na portáli www.istp.sk ​

Aktuálne hľadáme nových kolegov:

Miesto práce: Námestie slobody 12,
811 06 Bratislava
Bratislava
Pozícia / odvetvie: Právnik
Ponúkaný plat (základná mzda):1341 EUR
V zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je výška tarifného platu 1340,50 EUR. Štátnemu zamestnancovi je možné priznať osobný príplatok podľa § 132 zákona o štátnej službe až do výšky 100% tarifného platu na základe úrovne kvality plnenia služobných úloh.
Termín nástupu do práce: od 1.4.2022
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

• tvorba stratégie a štátnej politiky na úrovni úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni na úseku správy zaisteného majetku,
• tvorba koncepcií a programov dlhodobého rozvoja na úseku správy zaisteného majetku,
• vypracovávanie podkladov a stanovísk k správam a rozborom ústredných orgánov v oblasti správy zaisteného majetku,
• tvorba riešení pre zjednodušenie a zefektívnenie procesu výkonu správy zaisteného majetku úradom formou elektronickej komunikácie,
• tvorba databázy užitočných príkladov dobrej praxe pri zabezpečovaní správy majetku,
• priamy výkon správy alebo výkon správy zaisteného majetku prostredníctvom poverenej osoby a zmluvného správcu v trestnom konaní, v daňovom konaní, v konaní pri preukazovaní pôvodu majetku fyzických a právnických osôb v zmysle zákona č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku v znení neskorších predpisov a pri výkone medzinárodných sankcií v zmysle zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov,
• podieľanie sa na vypracovávaní návrhov vnútorných smerníc úradu na úseku správy zaisteného majetku.

Informácie pre uchádzača:

Náplňou práce generálneho štátneho radcu – správca, na oddelení správy majetku je zaisťovanie a preberanie hnuteľných a nehnuteľných vecí a vykonávanie obhliadok nehnuteľností s čím sa spája aj cestovanie po celom Slovensku. Pre tento účel je možné využiť referentské vozidlo, kde je potrebné uzatvoriť dohodu o zverení na vedenie motorového vozidla, ktorej súčasťou musí byť doklad o uzavretí poistnej zmluvy zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania.
Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom o zamestnanie za zaslanie životopisu a motivačného listu.
Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa
Jazykové znalosti: Anglický jazyk (mierne pokročilý – B1)
Vhodné pre absolventov: Nie
Vodičský preukaz: B

Všeobecne požadované znalosti:

• samostatnosť
• svedomitosť a spoľahlivosť
• komunikačné zručnosti
• schopnosť pracovať pod tlakom
• analytické, koncepčné a strategické myslenie
• vysokoškolské právnické vzdelanie

Miesto práce:Námestie slobody 12,
811 06 Bratislava
Bratislava
Pozícia / odvetvie:Špecialista verejného obstarávania 
Ponúkaný plat (základná mzda):1179 EUR
V zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je výška tarifného platu 1 178,50 EUR. Štátnemu zamestnancovi je možné priznať osobný príplatok podľa § 132 zákona o štátnej službe až do výšky 100% tarifného platu na základe úrovne kvality plnenia služobných úloh
Termín nástupu do práce:od 1.4.2022
Druh pracovného pomeru:plný úväzok
Termín ukončenia výberového konania:31.3.2022
Počet voľných miest:1

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

• Samostatná realizácia procesu verejného obstarávania pre zákazky s nizkou hodnotou, podlimitné zákazky a nadlimitné zákazky, podľa zákona o verejnom obstarávaní (zákon č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
• Zabezpečovanie procesu vyhodnocovania ponúk od otvárania ponúk po oznámenie výsledkov, zodpovednosť za spracovanie zápisníc a oznámení, styk s uchádzačmi a Úradom pre VO, vrátane činností spojených so zabezpečovaním obstarávania rokovacím konaním.
• Zosúlaďovanie požiadaviek jednotlivých útvarov na verejné obstarávanie, odsúhlasovanie požadovanej podrobnej špecifikácie a kritérií na hodnotenie ponúk, vrátane stanovovania ich váhy a posudzovania návrhov na odôvodnenia postupu rokovacím konaním so zverejnením a bez zverejnenia.
• Zabezpečovanie procesov vyhlasovania zákaziek, vyhodnocovanie ponúk, prípravy zmlúv pre uzavretie a ich zverejnenie.
• zabezpečovanie spracovania a zverejnenia textu o vyhlásení verejného obstarávania v zmysle platných predpisov vrátane spracovania, zaslania a zverejnenia výzvy na účasť na rokovacom konaní bez zverejnenia.
• Zabezpečenie elektronickej komunikácie cez certifikovaný elektronický systém so záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.
• zabezpečovanie spracovania súťažných podkladov s odbornými útvarmi, pre ktoré sa obstarávanie zabezpečuje.
• Zabezpečovanie zapracovania zmluvných podmienok dodávok predmetu obstarania.
• Príprava plánu verejného obstarávania úradu v spolupráci s príslušnými organizačnými útvarmi úradu.
• Kontrola súladu objednávok a nákupov so zákonom o verejnom obstarávaní a s plánom verejného obstarávania, navrhovanie riešení na odstránenie nesúladu vhodnými spôsobmi v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
• Poradenstvo a zabezpečenie činností pri realizácii procesov ostatných zákaziek podľa zákona o verejnom obstarávaní.
• Evidencia a archivácia dokumentácie o použitých metódach VO v zmysle platných predpisov.

Informácie pre uchádzača:

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom o zamestnanie za zaslanie životopisu a motivačného listu.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie:vysokoškolské II. stupňa
Vhodné pre absolventov:Nie
Vodičský preukaz:B

Iné znalosti:

Internet (e-mail, www), Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word

Všeobecne požadované znalosti:

• samostatnosť
• svedomitosť a spoľahlivosť
• komunikačné zručnosti
• schopnosť pracovať pod tlakom
• analytické, koncepčné a strategické myslenie

Adresa:

Úrad pre správu zaisteného majetku
Námestie slobody 2906/12
P.O. Box 97
810 05
Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika

V prípade záujmu kontaktujte:

Meno: Ing. Zuzana Honzová
E-mail: zuzana.honzova@justice.sk
Telefón: +421 2 888 918 30