Adresa:

Námestie slobody 2906/12
P.O. Box 97
810 05 Bratislava

Kontakt:

tel.:+421 2 888 91 811
email: info@uszm.sk

Organizačný poriadok​​

ORGANIZAČNÝ PORIADOK

01/2021

ÚRADU PRE SPRÁVU ZAISTENÉHO MAJETKU

z   30. augusta 2021

č. 064/2021

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA

Čl. 1

Základné ustanovenia

  • Organizačný poriadok Úradu pre správu zaisteného majetku (ďalej len „organizačný poriadok“) je základným interným riadiacim aktom Úradu pre správu zaisteného majetku (ďalej len „úrad“).
  • Organizačný poriadok ustanovuje vnútorné organizačné členenie úradu, rozsah oprávnení a zodpovednosti vedúcich zamestnancov úradu, pôsobnosť a vzájomné vzťahy organizačných útvarov (ďalej len „útvar“) úradu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
  • Úrad je služobný úrad pre štátnych zamestnancov zamestnaných v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 55/2017 Z. z.“) a zamestnancov, ktorí sú zamestnaní v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len „zamestnanec“); zabezpečuje plnenie úloh, ktoré mu vyplývajú z právnych vzťahov pri vykonávaní štátnej služby, práce vo verejnom záujme a z iných pracovnoprávnych vzťahov.
  • Vedúci zamestnanec na účely tohto organizačného poriadku je
    1. riaditeľ úradu a generálny tajomník služobného úradu,
    2. vedúci oddelenia.
  • Organizačný poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov úradu, ktorí sú v štátnozamestnaneckom pomere v služobnom úrade, pre všetkých zamestnancov v pracovnom pomere, alebo ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Pokračovať …. (PDF; 0,3 MB)

ROZHODNUTIE RIADITEĽA ÚRADU číslo 1/2022 (PDF; 0,6 MB)