Adresa:

Námestie slobody 2906/12
P.O. Box 97
810 05 Bratislava

Kontakt:

tel.:+421 2 888 91 811
email: info@uszm.sk

Žiadosti o informácie

Ako žiadať o informácie v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám: 

Žiadosť možno podať písomne, ústne, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom:

  • elektronicky na adresu: podatelna.uszm@justice.sk – nepretržite;
  • písomne na adresu: Úrad pre správu zaisteného majetku, Námestie slobody 2906/12, P.O. Box 97, 810 05 Bratislava;
  • osobne do podateľne úradu v čase od 9:00 do 15:00 hod;
  • ústne do podateľne od 9:00 do 15:00 hod;
  • telefonicky do podateľne na telefónnom čísle: 02/888 91 835, od 9:00 do 15:00 hod;
  • prostredníctvom elektronickej schránky. 

V žiadosti o sprístupnenie informácie adresovanej úradu musí byť zrejmé:

  • kto žiadosť podáva – teda meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa;
  • adresa pobytu alebo sídlo;
  • ktorých informácií sa žiadosť týka;
  • aký spôsob sprístupnenia informácií navrhujete /písomne, e-mailom…/.

Ak žiadosť nebude obsahovať tieto údaje, vyzveme žiadateľa na jej doplnenie. Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená povinnej osobe príslušnej vo veci konať. Na žiadosť povinná osoba písomne potvrdí podanie žiadosti a oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie.

Lehoty na vybavenie žiadosti:

  • žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti podľa § 14 ods. 2 a 3 a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a), ak tento zákon neustanovuje inak,
  • zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu, najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a). Závažnými dôvodmi sú: a) vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo povinnej osoby vybavujúcej žiadosť, b) vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti, c) preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty,
  • predĺženie lehoty povinná osoba oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať (§ 19 ods. 1 zák. 211/2000 Z. z.).

LEGISLATÍVNE DOKUMENTY:

Žiadosti o ústne sprístupnenie informácií a sprístupnenie informácií nahliadnutím do spisu vybavujú JUDr. Anna Rumplová, JUDr. Marta Macová. 

Prehľad právnych predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe: 

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácii podľa § 21 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z.:

Úrad pre správu zaisteného majetku podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona zákon o slobode informácii zverejňuje

Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácii

  1. Náklady spojené s vyhotovením kópie informácie
  2. a) 0,02 eura za vyhotovenie jednostrannej informácie formátu A4,
  3. b) 0,03 eura za vyhotovenie obojstrannej informácie formátu A4,
  4. c) 0,04 eura za vyhotovenie jednostrannej informácie formátu A3,
  5. d) 0,06 eura za vyhotovenie obojstrannej informácie formátu A3,
  6. Obálka

Formát A6 – 0,02 eura

Formát A5 – 0,03 eura

Formát A4 – 0,07 eura

  1. Náklady spojené s odoslaním informácie sa spravujú aktuálnym cenníkom poštových služieb.
  2. Informácie zasielané e-mailom a telefonicky sú sprístupňované bezplatne.
  3. Žiadateľ uhradí náklady spojené so spracovaním informácie
  4. a) bezhotovostne prevodom na účet Štátnej pokladnice s uvedením variabilného symbolu, IBAN: SK52 8180 0000 0070 0066 1126,
  5. b) v hotovosti v podateľni Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v čase úradných hodín.
  6. Bezplatne sú sprístupňované informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie súhrne neprekročia čiastku 6,64 eura,

Žiadateľovi, ktorý predloží notárom osvedčenú kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím sa informácie poskytujú bezplatne aj v prípade, ak náklady podľa predchádzajúcej vety prekročia sumu 6,64 eura.

Zamestnanec Úradu pre správu zaisteného majetku, ktorý rozhoduje o sprístupnení informácie, môže úhradu nákladov podľa bodu 1. až 3. odpustiť. Informácia o odpustení úhrady nákladov sa založí do spisu.