Adresa:

Námestie slobody 2906/12
P.O. Box 97
810 05 Bratislava

Kontakt:

tel.:+421 2 888 91 811
email: info@uszm.sk

Novinky

Dohoda o vzájomnej spolupráci

Mgr. Ján Kmeť, PhD. a JUDr. Eduard Burda, PhD.

Dňa 02.02.2022 Úrad pre správu zaisteného majetku (ďalej len ako „Úrad“) zastúpený Mgr. Jánom Kmeťom, PhD., riaditeľom Úradu a Právnická fakulta Univerzity Komenského (ďalej len ako „Právnická fakulta“) zastúpená doc. JUDr. Eduardom Burdom, PhD., podpísali Dohodu o vzájomnej spolupráci.

Úrad ako aj Právnická fakulta deklarovali vôľu rozvíjať vzájomnú spoluprácu, čoho výsledkom je podpísanie vyššie uvedeného memoranda, ktoré obsahuje základné ciele oboch zmluvných strán, pričom zároveň tvorí podklad pre vzájomnú budúcu spoluprácu, a to najmä v oblasti akademického skúmania právnych otázok a problémov súvisiacich s činnosťami v pôsobnosti Úradu, ďalej v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu a spolupráce pri tvorbe právnych analýz právnych problémov vznikajúcich v praxi.

Riaditeľ Úradu vyjadrujúc spoločný záujem a vôľu rozvíjať hodnotovú orientáciu, profesijnú etiku a uvedomujúc si potrebu hľadania odpovedí na praktické právne otázky zároveň vyjadril potešenie nad skutočnosťou, že súčasťou podpísaného memoranda je aj umožnenie predniesť na Právnickej fakulte odborné vedomosti a skúsenosti zamestnancami Úradu.