Adresa:

Námestie slobody 2906/12
P.O. Box 97
810 05 Bratislava

Kontakt:

tel.:+421 2 888 91 811
email: info@uszm.sk

Novinky

Bratislavské právnické dni

Ľuboš Kuník prednáša na Bratislavských právnických dňoch

Dňa 12. 09. 2023 sa Úrad pre správu zaisteného majetku (ďalej len ako „úrad“), zúčastnil deviateho ročníka medzinárodnej konferencie „Bratislavské právnické fórum“, ktorá je organizovaná Univerzitou Komenského, Právnickou fakultou. Úrad zastupoval právnik oddelenia správy majetku JUDr. Ľuboš Kuník, ktorý pre sekciu trestného práva predstavil vedecký príspevok na tému „Zaisťovanie majetku v trestnom konaní v kontexte Úradu pre správu zaisteného majetku“.

Obsahom predmetného príspevku bolo okrem poďakovania organizátorom za možnosť vystúpiť aj vymedzenie predmetov zaistenia, subjektov, ktoré zaistenie a následné odovzdávanie do správy úradu organizujú a zároveň komparácia jednotlivých druhov zaistenia v trestnom poriadku ako právnych titulov spôsobilých začať s výkonom správy s podzákonnými predpismi upravujúcimi zaistenie.

„Hlavným dôvodom zriadenia Úradu bolo zefektívnenie, ale aj sfunkčnenie zaisťovania majetku, takýto majetok pochádza hlavne z trestnej činnosti, prípadne je určený na jej páchanie. Účelom úradu je zabránenie bezdôvodného znižovania hodnoty zaisteného majetku alebo jeho zmenšovaniu, čím sa podieľa na zabraňovaní legalizácii príjmov z trestnej činnosti, nakoľko príslušné orgány sú motivované vykonávať zaisťovanie vo väčšom rozsahu, pretože zodpovednosť za výkon správy zaistených vecí, už nie je ich povinnosťou,“ odznelo na konferencii.

Úrad vníma účasť na konferencii ako spojenie vedeckých poznatkov s praxou a teší sa na podobné podujatia do budúcna.

 

Dohoda o vzájomnej spolupráci

Mgr. Ján Kmeť, PhD. a JUDr. Eduard Burda, PhD.

Dňa 02.02.2022 Úrad pre správu zaisteného majetku (ďalej len ako „Úrad“) zastúpený Mgr. Jánom Kmeťom, PhD., riaditeľom Úradu a Právnická fakulta Univerzity Komenského (ďalej len ako „Právnická fakulta“) zastúpená doc. JUDr. Eduardom Burdom, PhD., podpísali Dohodu o vzájomnej spolupráci.

Úrad ako aj Právnická fakulta deklarovali vôľu rozvíjať vzájomnú spoluprácu, čoho výsledkom je podpísanie vyššie uvedeného memoranda, ktoré obsahuje základné ciele oboch zmluvných strán, pričom zároveň tvorí podklad pre vzájomnú budúcu spoluprácu, a to najmä v oblasti akademického skúmania právnych otázok a problémov súvisiacich s činnosťami v pôsobnosti Úradu, ďalej v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu a spolupráce pri tvorbe právnych analýz právnych problémov vznikajúcich v praxi.

Riaditeľ Úradu vyjadrujúc spoločný záujem a vôľu rozvíjať hodnotovú orientáciu, profesijnú etiku a uvedomujúc si potrebu hľadania odpovedí na praktické právne otázky zároveň vyjadril potešenie nad skutočnosťou, že súčasťou podpísaného memoranda je aj umožnenie predniesť na Právnickej fakulte odborné vedomosti a skúsenosti zamestnancami Úradu.