Adresa:

Námestie slobody 2906/12
P.O. Box 97
810 05 Bratislava

Kontakt:

tel.:+421 2 888 91 811
email: info@uszm.sk

Prípravné trhové konzultácie

Prípravné trhové konzultácie (ďalej len “ PTK“) vyhlásené v zmysle ustanovenia § 25 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Účel prípravných trhových konzultácií a predbežného zapojenia záujemcov

Úrad potrebuje pre svoju činnosť zabezpečiť systém pre správu zaisteného majetku a registratúrny systém. Úrad nepredpokladá, že by mohol nastať problém s dodaním registratúrneho systému, preto sa spustené trhové konzultácie sústreďujú na opis predmetu zákazky pre správu zaisteného majetku. Predpokladáme, že tento systém bude vyvíjaný na mieru a nasadený vo vládnom cloude s požadovanými prepojeniami aj na ďalšie systémy a centrálne komponenty štátnej a verejnej správy, z ktorých bude čerpať požadované údaje. Aby sa čo najviac urýchlil samotný proces verejného obstarávanie je pre nás kľúčové zistiť, či je opis predmetu dostatočne zrozumiteľný, technicky realizovateľný a či je na trhu dostatočný počet subjektov, ktorý sú schopný takýto SW vyvinúť v požadovaných parametroch.

Predkladanie dokumentov a odpovedí na otázky v priebehu PTK:

do 8.7.2022 do 11.00 hod. na mailovú adresu: stefan.sutara@justice.sk

Dokumenty na stiahnutie:

Odpovede na otázky:

Úrad v tejto časti zverejňuje odpovede zapojeným uchádzačom na ich otázky v procese prípravných trhových konzultácií pri obstaraní SW pre potreby úradu.